Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Καφενείο - Συζήτηση για το κίνημα σε Ουρουγουάη, Χιλή, Ελλάδα | Παρασκευή 24/1 στις 19:30 | Αγ.ΠαρασκευήΘεματικό καφενείο
Παρασκευή 24/1 ώρα 19:30

Συζήτηση-Ανταλλαγή εμπειριών
για το κίνημα σε Ουρουγουάη-Χιλή-Ελλάδα
με συντρόφους από εκεί

στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο
της ανοιχτής συνέλευσης κατοίκων αγίας παρασκευής

Δημοκρατίας 2 & Αγ.Τριάδος

---------

Cafe temática
Viernes 24/1 a las 19:30

Discusión-Intercambio de experiencias
por el movimiento en Uruguay-Chile-Grecia
con compañeros de allí

en el espacio social autogestionado
de la asamblea abierta de residentes de St. Paraskevi
 
------- 

Theme cafe
Friday 24/1 at 19:30

Discussion-Exchanging experiences
for the movement in Uruguay-Chile-Greece
with partners from there

in the self-organiged social space
of the open assembly of Ag. Paraskevi residents
 
-------